SAGA AD Maker

โมดูลนี้ตั้งใจใช้สำหรับการผลิตสื่อโฆษณา นามบัตร ใบปลิวและอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติงานของ- แฟรนไชส์ โดยโมดูลนี้จะสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ของแฟรนไชส์สู่สาธารณะชน การออกแบบนี้จะถูกใช้งานซ้ำหลายครั้ง เพื่อลดเวลาและต้นทุนลง

SAGA AD MAKER คือส่วนเสริมของ SAGA เพื่อใช้ในส่วนของสื่อโฆษณาของทรัพย์ การพิมพ์ เครือข่ายสังคม และสื่อออนไลน์ ซึ่งมาพร้อมกับเทมเพลทที่มากมาย

ส่วนเสริมของโมดูล AD MAKER คือการจัดพิมพ์ เช่น หน้าที่ 2-4-8-16-32 ของสื่อโฆษณาทรัพย์ สามารถสร้างจากตัวแทนหรือสำนักงานอื่นๆ โดยใช้เป็นจดหมายข่าว PDF หรือใช้ในหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ซึ่งโมดูลนี้ได้ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายปีในด้านการลดต้นทุนการผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์